Betere zorg dicht bij huis. Edith Schippers, voorheen minister VWS maakte zich hier jaren hard voor. In september 2014 bracht zij een werkbezoek aan de kliniek. Zij vond de Vrouwenkliniek een prachtig voorbeeld van kleinschalige kliniek met kwaliteitszorg in de wijk.

Onze missie: de beste zorg voor vrouwen

Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige reguliere medische zorg op het gebied van vrouwengezondheidszorg (planbare gynaecologische specialistische zorg), het bevorderen van de toegankelijkheid van zorg voor alle vrouwen ongeacht geloof, cultuur of sociale klasse waarbij het inspelen op wensen en behoeften centraal staat, de multiculturele achtergrond daar nadrukkelijk bij betrekkend en het inzetten van deze zorg voor verbetering van de gezondheid van vrouwen zodat vrouwen in staat worden gesteld hun capaciteiten optimaal te benutten en te ontwikkelen

Kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg betreft naast de inhoud van het medisch handelen ook de kwaliteit van het patiëntencontact, de bejegening, de informatievoorziening en de veiligheid.
Toegankelijkheid van zorg houdt in: het direct leveren van zorg aan de patiënt. Tijdige zorg betekent ook preventieve zorg: ziekte wordt voorkomen of ergere morbiditeit wordt voorkomen, doordat zowel het uitstel van tijdige zorg van de kant van de dokter als van de patiënt (delay) niet optreden. Toegankelijkheid betreft ook het direct bereikbaar zijn voor verwijzers en andere zorgverleners als onderdeel van de zorgketen, en het op toegankelijkheid van zorg in andere zorginstellingen sturen en verwijzen van patiënten.

Wij beseffen ook onze verantwoordelijkheid voor het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen. Het organiseren van de laag complexe en goed planbare zorg in een kleinschalige, poliklinische setting maakt dat de zorgprocessen beter op efficiency, planbaarheid en kostenreductie gestuurd kunnen worden volgens het principe van operational excellence.
De beste zorg geven we door ons voortdurend bewust te zijn van het feit dat we zinnige en zuinige zorg willen geven. Door de patiënte altijd weer als uitgangspunt te nemen. Door open en transparant in informatievoorziening te zijn. Door uitstekende samenwerking met de eerste lijn en bij doorverwijzing met andere tweedelijns zorgaanbieders. Door zorg te geven vanuit de kernwaarden autonomie en vertrouwen.

Autonomie en vertrouwen

Autonomie en vertrouwen zijn voor ons de twee belangrijkste kernwaarden van de zorg. Autonomie van de patiënt gaat over: zelfbeschikking, respect voor de eigen integriteit, keuzevrijheid, eigen regie over de gezondheid van de patiënt.
Maar het gaat ook over de autonomie van de zorgaanbieder (huisartsen, ketenpartners).
Vertrouwen is de basis van de zorgrelatie tussen patiënte en zorgverlener: het vertrouwen van de patiënt in ons doordat we transparant zijn, ons gelijkwaardig opstellen, respect tonen, persoonlijke aandacht geven, een holistisch mensbeeld hanteren en vakkundig werken.
Vertrouwen gaat ook over samenwerking tussen zorgverleners onderling en het vertrouwen in elkaars professionele deskundigheid.

Dit bereiken we door:

  • Dienen: wij zijn er voor de patiënt, de verwijzer en elkaar en stellen ons op in dienst van de ander;
  • Het geheel zien: we zien de patiënt niet als klacht of aandoening maar als mens en lid van de gemeenschap. We zien de zorg als een continu proces, zonder schotten;
  • Verantwoordelijkheid: wij stellen alles in het werk ten behoeve van het herstel en het voorkomen van erger, samen met de patiënt, de huisarts en andere verwijzers, de verzekeraar; we geven de patiënt de regie;
  • Kennis: wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en met de modernste technieken, wij kennen de situatie van de patiënt en werken met vrouwen voor vrouwen, we kennen de zorgnetwerken;
  • Consideratie: wij leven ons actief in in de situatie van de patiënt en (ver)oordelen niet
  • Dialoog: we luisteren; we spreken de taal van de patiënt en elke beslissing nemen we samen met de patiënt in nauwe afstemming met de verwijzer;

Grenzeloze zorg

In de afgelopen 10 jaar hebben wij als team ervaren dat onze manier van werken heeft geleid tot zeer tevreden patiënten, een uitstekende samenwerking met de huisartsen, en een goede verstandhouding met verzekeraars. Het leidt ook tot doelmatige en doeltreffende zorg van een hoge kwaliteit tegen een lage prijs.
Regelgeving, richtlijnen protocollen, ICT eisen, regelgeving vanuit de overheid, materiele controle, omzetplafonds en alle andere procedures leiden tot steeds meer verstarring van het zorgsysteem. Het risico is dat kwaliteit en waarden verdwijnen en innovatie wordt verlamd.
Wij willen ons hard maken voor het ontschotten van de zorg, voor het verminderen van regels en procedures en voor meer sturen op inhoud, doelen en waarden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat we grenzen en blokkades willen verminderen tussen de eerste en tweede lijns zorgaanbieders. En dat we samen met verzekeraars willen optrekken in transitie van de zorg.
We willen ook eventuele blokkades verminderen bij de patiënt zoals onvoldoende kennis en informatie, angst, taalbarrières, machtsverschil, sekse verschil, schaamte, culturele verschillen, wachttijden, illegaliteit, onverzekerd zijn.

Dit alles noemen wij ‘Grenzeloze zorg’.